Gennemgang af protokollater

Nedenfor kan du se en grundig gennemgang af de nye aftaler, der adskiller den nye overenskomst på slagterindustriområdet fra den hidtil gældende overenskomst. Hvis du vil læse den komplette oversigt over nye protokollater, kan du gøre det her:

Slagterioverenskomsten OK23 Protokollat nr. 1 til 33

 

 • Forsideprotokollat – nr. 0

  Overenskomstaftalen gælder i 2 år og udløber den 1. marts 2025. Den bliver afstemt sammen med mæglingsforslaget.

 • Protokollat nr. 1 om Teknisk redigering af Slagteoverenskomsten

  Vi har inden overenskomstforhandlingerne gennemgået og redigeret teksten i overenskomsten. Vi har rettet fejl, og vi har forenklet teksten og gjort den mere læsevenlig, der hvor det har været muligt. Redigeringen ingen betydning for forståelsen af overenskomsten bestemmelser.

 • Protokollat nr. 2 om Tilslutning til udvalgsarbejder på gennembrudsforlig

  CO-I forliget indeholder en række protokollater, der beskriver forskellige udvalgsarbejder.  Et protokollat handler om udviklingen i andre arbejdsformer. Et handler om databeskyttelse. Et om lokalt samarbejde. Et om pensionsproces, og et om forenkling af administration i IKUF. Vi tilslutter os de forskellige udvalgsarbejder og følger deres arbejde. Hvis de medfører ændringer eller tilføjelser til overenskomsten, skal Fødevareforbundet NNF og DI drøfte konsekvenserne.

 • Protokollat nr. 3 om Forsøgsordning om omkostninger i firmapensionsordninger

  Den aftale, der blev lavet i 2023 som en forsøgsordning, udgår af overenskomsten.

   

 • Protokollat nr. 4 om Akkordbasis og Rammeaftale vedrørende metodeudvikling og akkord

  Dette vedrører dem der arbejder på rammeaftaler under slagter-industri. En aftale om at lønstigningen lægges på basistallet.

 • Protokollat nr. 5 om Omskrivning af § 20 samt Lønregulering kreatureksportslagterier

  Ny §20: Virksomheder, som ikke har tilsluttet sig rammeaftalen, sikres en OK-stigning på kr. 6,00 kr. i 2023 til 160,60 kr. og 5,75 kr. i 2024 til 166,35 kr.

  På virksomheder, som har tilsluttet sig rammeaftalens bestemmelser, er hele OK-stigningen lagt på akkordbasis, som herefter udgør 68,73 kr. i 2023 og 72,03 kr. i 2024.

  Da der ikke er tillagt nogen stigning på timetillægget, vil timelønnen forsat være kr. 154,60 kr. i hele OK-perioden. Medlemmer, som enten arbejder på en fast effektivitet eller en fast løn, stiger med 6,00 kr. i 2023 og 5,75 kr. i 2024.

 • Protokollat nr. 6 om Pension af feriegodtgørelse omfattet af feriegarantiordningen

  Pension af feriegodtgørelse bliver omfattet af feriegarantiordning

 • Protokollat nr. 7 om Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov

  Med baggrund i ændring af barselloven, forhøjes pensionsbidraget under barselsorloven og kompenserer således for de fire uger, der er flyttet fra barselsorloven til forældreorloven.

 • Protokollat nr. 8 om Pensionssatser

  Pensionsopsparingen på de 12 % er uændret, men fordelingen ændres, så arbejdsgiveren indbetaler 10 % og medarbejderen betaler 2 %. Ændringen træder i kraft den 1. juni 2023.

 • Protokollat nr. 9 om implementering af EU direktiv vedr. arbejdsvilkår

  EU-direktivet (Arbejdsvilkårsdirektivet) skal skabe gennemsigtighed og forudsigelige arbejdsvilkår. Direktivet bliver implementeret i overenskomsten.

 • Protokollat nr. 10 om opsigelse under sygdom og ferie

  For fravær anmeldt 3. juli 2023 eller senere gælder nu, at under fravær på grund af sygdom kan opsigelse ikke finde sted, undtagen i følgende tilfælde:

  • En medarbejder, der på opsigelsestidspunktet har været fraværende på grund af sygdom
   i mindre end 2 uger, kan opsiges.

  Et ansættelsesforhold betragtes som ophævet, når medarbejderen har været fraværende på
  grund af sygdom i en sammenhængende periode på mere end 18 uger.

 • Protokollat nr. 11 om overførsel af ferie

  Hvis man skal overføre ferie, kan man maksimalt overføre sammenlagt 10 feriedage.

 • Protokollat nr. 12 om afholdelse af ferie på forskud

  Tillidsrepræsentanten kan lave en lokalaftale om, at medarbejderne ved ferieårets start tildeles op til 25 feriedage. Det betyder, at man kan afholde ferie, inden den er optjent.

 • Protokollat nr. 13 om Ændring af bestemmelser om barsel

  Barselsreglerne tilrettes, så de afspejler den nye lovgivning om øremærket barsel. Det betyder, at den fødende kan holde 4 ugers barsel med fuld løn optil fødslen og 10 uger efter fødslen. 4 uger er flyttet fra barselsperioden til forældreorlovsperioden

  Orlovsperioden (tidligere forældreorlov) øges med fire uger med fuld løn til den forælder, der holder barsel og yderligere fire uger med maks. betaling. De sidste 5 uger til deling mellem forældrene.

  Reglerne gælder for børn, der er født efter den 1. juli 2023.

 • Protokollat nr. 14 om pptrapning ved indmeldelse i en DA-arbejdsgiverorganisation

  En forenkling af hvordan en optrapning af fritvalgsordningen skal ske, når nye virksomheder melder sig ind i DI og bliver omfattet af overenskomsten.

 • Protokollat nr.15 om screening og digitale kompetencer

  Aftalen giver mulighed for at lave en gruppeansøgning med samme regler som aftalt uddannelse.

 • Protokollat nr. 16 om støtte til erhvervsuddannelse for voksne fra ufaglært til faglært

  Mulighed for at udvide antal uger til aftalt uddannelse, så man kan gå fra ufaglært til faglært.

 • Protokollat nr. 17 om 25 øre-fonden (Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond)

  Indbetalingen til fonden hæves med 10 øre pr. præsteret arbejdstime. Dermed udgør indbetalingen pr. 1. marts 2023 65 øre pr. arbejdstime.

 • Protokollat nr. 18 om løn til lærlinge

  Udover at indeholde en lønstigning, indebærer protokollatet også, at der fremadrettet er tre lønsatser for elever mod tidligere fire. De tre nye satser dækker elever under 18 år, elever over 18 år og og voksenelever.

 • Protokollat nr. 19 om uddannelsesløn for slagter

  Når en medarbejder deltager i uddannelse efter virksomhedens ønske, aflønnes medarbejderen med en uddannelsessats, der ligger 10,40 kr./time over den gældende normaltimeløn. Fra den 1. marts 2023 er satsen således 165,00 kr. i timen.

 • Protokollat nr. 20 om ændring af protokollat om SFKF

  Redigering af stk.5 og stk.6 i protokollat om SFSK. Ændringen indebærer, at virksomhederne ikke kan beholde uddannelsesmidlerne på virksomheden.

 • Protokollat nr. 21 om udvidelse af positivliste for aftalt uddannelse

  Overenskomstparterne er enige om at styrke mulighederne for aftalt uddannelse med støtte fra Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond. Det sker ved at opdatere positivlisten for selvvalgt uddannelse.

 • Protokollat nr. 22 om uddannelsesambassadører

  Der kan udpeges uddannelsesambassadører på virksomhederne. Ambassadørerne arbejder målrettet med at planlægge og gennemføre uddannelsesaktiviteter.

 • Protokollat nr. 23 om tilskud til dækning af medarbejdernes løntab ved selvvalgt uddannelse – SFKF

  Tilskud til dækningen af løntab ved selvvalgt uddannelse hæves fra 85 % til 100 %

 • Protokollat nr. 24 om adgang til at indgå lokalaftaler

  Overenskomstparterne er enige om, at lokalaftaler som udgangspunkt skal indgås med valgte tillidsrepræsentanter, og begge parter vil bestræbe sig på at få valgt en tillidsrepræsentant på virksomhederne. Men i det omfang, at medarbejderne ikke er repræsenteret af en tillidsrepræsentant, kan der ske en fleksibel tilpasning af overenskomsten til de lokale forhold. Det er dog ikke muligt at lave aftaler, der fraviger overenskomsten, hvis ikke der er en tillidsrepræsentant.

 • Protokollat nr. 25 om tillidsrepræsentanters ret til frihed i forbindelse med indkaldte informationsmøder

  Tillidsrepræsentanter har ret til frihed med løn, så de kan deltage i fremlæggelsesmøder i forbindelse med overenskomstfornyelser. Fødevareforbundet NNF dækker transportudgifter.

 • Protokollat nr. 26 om styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle

  Protokollatet slår fast, at valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden. Samtidig fremgår det, at der ikke må ligges hindringer i vejen for hverken medarbejdernes eller virksomhedens ret til at organisere sig. Herudover får tillidsrepræsentanten ret til mødes med alle nyansatte med det formål at orientere den nye kollega om samarbejdet på virksomheden og om muligheden for at blive medlem af Fødevareforbundet NNF.

 • Protokollat nr.27 om fagretlige regler

  Overenskomstparterne indførte i OK20 et protokollat om udvalgsarbejde vedr. revision af fagretlige møderegler mv. Arbejdet fortsætter og skal være afsluttet 1. marts 2024.

 • Protokollat nr. 28 om ny viden om tilrettelæggelse af natarbejde

  En beskrivelse af NFA’s (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) anbefalinger til natarbejde.

  • Højst tre nattevagter i træk
  • Højst 9 timer ad gangen
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Gravide bør maksimalt arbejde en nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

  Overenskomstparterne er enige om at følge med i resultaterne fra det udvalgsarbejde, som Industriens Overenskomst og Fællesoverenskomstens har sat gang i, og hvis det bliver nødvendigt, kan NNF og DI træde sammen i overenskomstperioden.

 • Protokollat nr. 29 om nye regler og rammer vedr. natarbejde

  Parterne har forpligtet sig til at forholde sig til anbefalingerne fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Lokale skal parterne forholde sig til om de efterlever NFA’s anbefalinger. Hvis det ikke tilfældet, er der nogle skærpede krav til helbredsundersøgelse af natarbejdere - særligt af dem, der er over 50 år. Herudover skal der laves en særlig APV for natarbejdere.

  Der er nedsat forskellige udvalg, der skal kigge på konsekvenserne ved natarbejde, og både fagforbundene og arbejdsgiverforeningen vil følge deres arbejde tæt.

 • Protokollat nr. 30 om gruppeliv

  Det skal undersøges, hvad omkostningen vil være, hvis alderen for gruppeliv ændres fra 65 år til den til hver en tid gældende folkepensionsalder.

 • Protokollat nr. 31 om overenskomstskabelon

  Overenskomstparterne er enige om at drøfte en ændret opsætning af overenskomsten fra 2025, så den passer til DI’s standard skabelon for opbygning af overenskomster.

 • Protokollat nr. 32 om fritvalg under sygdom

  Hvis man er syg eller på orlov i optil 6 måneder, opsparer man frihed svarende til 37 timer pr. år. Betalingen svarer til løn under sygdom.

 • Protokollat nr. 33 om satser, genebetalinger, fritvalg inklusive kødfoderfabrikker og destruktion.

  Normalløn stiger 27. februar 2023 med kr. 6,00 og pr. 26. februar 2024 med kr. 5,75. I alt i perioden kr. 11,75.

  • Genetillæg/holddrift-tillæg stiger med 4,5 % d. 27. februar 2023 og med 3,5 % d. 26. februar 2024.
  • Overtidsbetaling stiger med 3,5 % d. 27. februar 2023 og med 3,0 % d. 26. februar 2024.
  • Betalingen ved sygdom på stiger med kr. 5,40 d. 27. februar og med kr. 5,35 d. 26. februar 2024.
  Fritvalgsordning:

  En stigning på 2 % så der pr. 26. februar 2024 opspares 11,25 % af medarbejderens ferieberettigede løn til rådighed for fritvalgsmodellen. På Forædling er satsen 11,20%.

  Særregler vedrørende slagtning, akkordsatser gældende for overenskomstperioden.

  Satserne hæves med

  • 2,91 % pr. 27. februar 2023
  • 2,72 % pr. 26. februar 2024