Gennemgang af protokollater

Nedenfor kan du se en grundig gennemgang af de nye aftaler, der adskiller den nye overenskomst på mejeriområdet fra den hidtil gældende overenskomst. Hvis du vil læse eller downloade den komplette oversigt over nye protokollater, kan du gøre det her:

Mejeribranchens Fællesoverenskomst Protokollat nr. 1 til 40

 • Protokollat 1

  Protokollatet indeholder alle nye lønforhold og betalingssatser. 

 • Protokollat 2, 3 4, 5 og 6

  Protokollaterne beskriver Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger vedrørende natarbejde. Hvis anbefalingerne ikke bliver implementeret, beskriver protokollaterne de tiltag, der skal udføres i forhold til helbredskontrol, overvågning af natarbejde, nedsættelse af forskellige udvalg, gravides natarbejde, APV med mere.

 • Protokollat 7

  Protokollatet beskriver de nye regler om løn under barsel, barselsperioder, samt ekstra pensionsbidrag under barsel. Ændringerne træder i kraft 1. juli 2023.

 • Protokollat 8

  Protokollatet beskriver fordelingen af midler, samt de uddannelser, der betales af MUF. Protokollatet beskriver ligeledes regler for refusion af transportudgifter, overnatning samt støtte fra MUF.

 • Protokollat 9

  Protokollatet beskriver vilkårene, hvis en virksomhed skifter fra feriekort til feriekonto.

 • Protokollat 10

  Protokollatet beskriver et udvalgsarbejde, der igangsættes. Udvalget skal se på, hvordan man kan forbedre samarbejdet mellem virksomhederne og tillidsrepræsentanten.

 • Protokollat 11

  Protokollatet beskriver lager/logistikelever samt chaufførelevers organisatoriske tilhørsforhold.

 • Protokollat 12

  Protokollatet omhandler ret til pension af feriegodtgørelsen.

 • Protokollat 13

  Protokollatet beskriver den nye fordeling af indbetaling til arbejdsmarkedspension mellem arbejdsgiver/medarbejder. Pr. 1. juni 2023 indbetaler medarbejderen 2,33 % (mod 4,33 % i dag) og arbejdsgiver 10,66 % (mod 8,66 % i dag).

 • Protokollat 14

  Protokollatet er en teknisk gennemgang af terminologien i forhold til elever og lærlinge i forbindelse med deres uddannelsesforløb.

 • Protokollat 15

  Protokollatet beskriver reglerne i forbindelse med overførsel af enten en arbejdsmarkedspensionsordning eller en firmapensionsordning.

 • Protokollat 16

  Protokollatet beskriver det forhøjede pensionsbidrag under barselsorlov, samt ændringerne af fordelingen af uger med fuld løn til forældrene.

 • Protokollat 17

  Protokollatet beskriver de økonomiske rammer i forbindelse med medarbejdernes efteruddannelse, herunder støtte fra MUF. Protokollatet beskriver også de forskellige former for uddannelsesforløb, som medarbejderne kan deltage i.

 • Protokollat 18

  Protokollatet beskriver vilkårene for fratrædelsesgodtgørelse, herunder fratrædelsesgodtgørelse til grænsegængere.

 • Protokollat 19

  Protokollatet beskriver den nye ordning for deltidsansatte, som nu kan blive ansat på ned til otte timer om ugen. Protokollatet beskriver også om muligheden for at lave lokalaftaler om deltid ved ugentlig varierende arbejdstid.

 • Protokollat 21

  Protokollatet slår fast, at bilag 20 i overenskomsten udgår, fordi forholdene for mejeriingeniører i praktik fremover reguleres af mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Københavns Universitet.

 • Protokollat 20

  Protokollatet implementerer ferielovens bestemmelser om ferie på ”forskud”. Det fastslår samtidig, at tillidsrepræsentanten kan indgå lokalaftale om forskudsferie i op til fem uger. De fem uger kan både varsles og sidenhen afholdes, selvom medarbejderen ikke har optjent nok feriedage.

 • Protokollat 22

  Protokollatet beskriver, hvor medarbejdere med en uddannelse, der ikke fremgår af Fællesoverenskomsten, skal placeres lønmæssigt. Det kan fx være en procesteknolog, der ikke har mejeri som speciale.

 • Protokollat 23

  Protokollatet oplister tekniske rettelser af paragraffer og afsnit i overenskomsten.

 • Protokollat 24

  Protokollatet implementerer det kommende EU-arbejdsvilkårsdirektiv i overenskomsten fra den dato, direktivet bliver vedtaget i Folketinget. Direktivet handler blandt andet om arbejdsgivernes oplysningspligt om vilkår og rettigheder i forbindelse med en ansættelse.

 • Protokollat 25

  Protokollatet beskriver chaufførernes muligheder for at opgøre overarbejde via lokalaftaler. Protokollatet medfører, at chaufførerne ikke længere får afregnet deres overarbejde efter 296 timers-reglen.

 • Protokollat 26

  Protokollatet fastslår, at det kun kræver fem medlemmer, hvis en man ønsker at vælge en tillidsrepræsentant. Hidtil har kravet været seks medlemmer.

 • Protokollat 27

  Protokollatet giver tillidsrepræsentanten ret til at få fri med løn for at kunne deltage i overenskomstfremlæggelsesmødet.

 • Protokollat 28

  Protokollatet beskriver et udvalgsarbejdet, der skal kigge på konsekvenserne af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

 • Protokollat 29

  Protokollatet beskriver et udvalg, der kigger på lønstrukturen på normallønsområdet. Baggrunden er et ønske om en mere enkel lønstruktur. Protokollatet beskriver, at vi på mejeriområdet følger arbejdet, og drøfter det på de kommende § 30-møder.

 • Protokollat 30

  Protokollatet genindsætter et afsnit om løn under sygdom på SH-dage, afspadseringsdage med videre. Afsnittet var gledet ud af Fællesoverenskomsten ved en fejl.

 • Protokollat 31

  Protokollatet giver deltidsansatte ret til at indgå lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid.

 • Protokollat 32

  Protokollatet forlænger forsøgsordningen om 25 timers-afløsere.

 • Protokollat 33

  Protokollatet beskriver en forsøgsordning, der skal overvåge omkostningsniveauet på firmapensioner.

 • Protokollat 34

  Protokollatet slår fast at regler omkring iscremechauffører bortfalder.

 • Protokollat 35

  Protokollatet beskriver, at hvordan midler fra Udviklings- og samarbejdsfonden kan bruges til at finansiere selvvalgt uddannelse. Ordningen træder i kraft 1. januar 2024.

 • Protokollat 36

  Protokollatet implementerer ”Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet” i overenskomsten.

 • Protokollat 37

  Protokollatet beskriver, hvordan parterne vil følge udvalgsarbejdet om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) anbefalinger om natarbejde, og tage det op i Mejeribranchens Interne Arbejdsmiljøudvalg (MIA).

 • Protokollat 38

  Protokollatet beskriver, hvordan lærlinge har ret til en årlig lønforhandling.

 • Protokollat 39

  Protokollatet beskriver fravalget af ”Nachfrist” i overenskomsten.

 • Protokollat 40

  Protokollatet beskriver, at parterne følger et udvalgsarbejde, der er igangsat på andre områder, om muligheden for en sammenlægning af arbejdstidsregler på forskudttid/holddrift.