Gennemgang af protokollater

Nedenfor kan du se en grundig gennemgang af de nye aftaler, der adskiller den nye håndværksbageroverenskomst fra den hidtil gældende. Hvis du vil læse hele oversigten over nye protokollater, kan du gøre det her:

Håndværksbageroverenskomsten OK23 Protokollat nr. 1 til 32

 • Nr. 1 Aftale om aflønning af unge under 18 år

  Minimallønnen til unge under 18 å forhøjes med 2,60 kr. i timen 1. marts 2023 og igen 1. marts 2024.

 • Nr. 2 Aftale om anmærkning til voksenlærlinges løn

  I forlængelse af lovgivning om tilskud i forbindelse med ansættelse af voksenlærlinge, er det et krav, at butikken betaler voksenlærlingene efter lønsatsen for ufaglærte. Gør de ikke det, kan de ikke modtage tilskud.

 • Nr. 3 Aftale om fravigelse af ferieloven § 7 og 15

  På virksomheder med en tillidsrepræsentant kan man aftale, at der kan varsles ferie, der endnu ikke er optjent. Der kan dog ikke varsles mere ferie, end det er muligt at optjene inden ferieårets udløb.

 • Nr.4 Aftale om fravigelse af aftale om kompetenceudviklingsfond

  Her er der tale om en fravigelse vedr. kompetencefonden. Fravigelsen går ud på, at man i overenskomstperioden fraviger ancienniteten på 6 måneder. Samme fravigelse havde man i perioden 2020 til 2023.

 • Nr. 5 Aftale om gravides natarbejde

  Parterne er enige om pr. 1. marts 2024 at følge anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, om gravides natarbejde. Det indebærer, at gravide maksimalt skal arbejde en nattevagt om ugen. Når butikken bliver bekendt med graviditeten, skal de senest 2 uger efter, til en uges udgang, omlægge medarbejderens vagtplan. Er det ikke muligt, har den gravide ret til fravær de øvrige nattevagter. Den gravide får betaling svarende til graviditetsorlov, hvilket er fuld løn.

 • Nr. 6 Aftale om nye regler og rammer vedr. natarbejde

  Aftalen drejer sig om en fuld implementering af forholdene omkring natarbejde i overenskomsten. Udover aftalen for gravide, der er beskrevet i protokollat 5, indeholder aftalen regler og anbefalinger om natarbejde generelt. Har man natarbejde, f.eks. tre nætter i træk, anbefaler NFA, at arbejdsgiver tilbyder natarbejderen helbredskontrol årligt. Ligeledes er det obligatorisk for medarbejderen at gennemføre helbredskontrollen hvert andet år. NFA kommer kun med anbefalinger, men parterne formoder, at det bliver lovgivning, og derfor implementeres det i overenskomsterne allerede nu.

 • Nr. 7 Aftale om løndannelse

  Mindstelønsprincippet skal fungere. Derfor er dette protokollat en fælles forståelse af, at der kan/skal ske lokal lønforhandling. Ligeledes kan der, ved lokal enighed, laves kollektive lønforhandlinger. For at sikre, at medarbejderens lønforhandling er så konstruktiv som muligt, er parterne enige om, at tillidsrepræsentanten kan anmode butikken om informationer som f.eks. butikkens økonomisk situation, dens ordrebeholdning og dens fremtidsudsigter.

 • Nr. 8 Aftale om Organisationsaftale om uddannelsesrepræsentanter

  Ledelsen og tillidsrepræsentanten kan ved enighed udpege en uddannelsesrepræsentant i butikken. Uddannelsesrepræsentanten skal både kunne hjælpe medarbejderne med den uddannelse, der er mulighed for at tage via overenskomsten, samt skabe overblik over, hvor der evt. kan uddannes elever.

 • Nr. 9 Aftale om orientering af tillidsrepræsentantens vedr. dækningsområde

  Hvis en medarbejders ansættelsesforhold ændres, så medarbejderen ikke længere arbejder indenfor tillidsrepræsentantens dækningsområde, skal tillidsrepræsentanten have besked herom.

 • Nr. 10 Aftale om overenskomstens varighed

  Denne aftale står fast, at der er tale om en forlængelse af overenskomsten på 2 år.

 • Nr. 11 Aftale om pension

  Hvis en medarbejder fortsætter med at arbejde efter at have nået sin folkepensionsalder, kan medarbejderen vælge om pensionsbidraget skal udbetales som løn eller indbetales til pension. Foretager medarbejderen ikke et aktivt valg, indbetales pensionsbidraget til pensionsordningen.

 • Nr. 12 Aftale om redaktionel gennemgang af overenskomsten og trykning

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 13 Aftale om regulering af minimallønssatser

  Minimallønsstigningerne i overenskomsten stiger med 721,00 kr. om måneden pr. 1. marts 2023 og 721,00 kr. pr. måned 1. marts 2024.
  Lærlingesatserne stiger med 4,5% i 2023 og med 3,5% i 2024.

 • Nr. 14 Aftale om regulering af særlige tillæg

  Særlige tillæg forhøjes med 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.
  Særlige tillæg er beskrevet i § 5 som nattillæg, hverdagstillæg og søn- og helligdags tillæg. Ligeledes forhøjes § 9 (arbejdstøj til enkeltvikarer).

 • Nr. 15 Aftale om styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle

  Antallet af organiserede medlemmer, der skal til for at væge en tillidsrepræsentant sænkes fra fem til fire. Protokollatet slår fast, at valg af tillidsrepræsentant kan foregå i arbejdstiden, og parterne er enige om, at der ikke må lægges hindringer for organisering.
  Tillidsrepræsentanten får også mulighed for at hilse på nye medarbejdere.

 • Nr. 16 Aftale om Særlig Opsparing

  Særlig opsparing stiger fra 8,5% til 10,5% den 1. marts 2024.

 • Nr. 17 Aftale om tillidsrepræsentantens ret til frihed i forbindelse med indkaldelse til informationsmøder

  Tillidsrepræsentanten har ret til fri med løn, hvis de bliver indkaldt til at deltage i informationsmøder i forbindelse med aftaleresultat. Fødevareforbundet NNF dækker transportudgifter.

 • Nr. 18 Aftale om tilskud til dækning af medarbejderens løntab

  Ved de sidste par overenskomstfornyelser er det blevet aftalt, at medarbejdere, der tager uddannelse, får 100 % løntab fremfor 85%. Denne aftale er nu gjort permanent.

 • Nr. 19 Aftale om indfasning af Særlig Opsparing

  Aftalen beskriver, hvordan nyindmeldte arbejdsgivere i Dansk Erhverv har mulighed for at indfase den Særlig Opsparing. Indfasningen kan udelukkende ske på de gamle procenter. I denne overenskomst er det 6 %. Ligeledes kan ny indmeldte virksomheder fradrage det på indmeldelsestidspunktet gældende bidrag til Særlige opsparing, dog skal understreges at virksomheden ikke har mulighed for at fradrage længere ned, end den enkelte medarbejder stadig opretholder den gældende minimallønssats. Indfasningen af de 6% skal ske over en 3-årig periode.
  Denne aftale var eksisterende i forvejen, forskellen er forhøjelsen på ”nye” 2 %

 • Nr. 20 Aftale om afdækning af mulighed for faglig opkvalificering

  Parterne har et fælles ønske om at få flere faglært i branchen. Protokollat beskriver et udvalgsarbejde, hvor man i samarbejde med det faglige udvalg, dels skal drøfte mulighederne for at opkvalificere ufaglærte til faglærte, og dels finde ud af, hvordan det kan tænkes ind i overenskomsterne.

 • Nr. 21 Aftale om adgang til at indgå lokalaftaler

  På virksomheden uden en tillidsrepræsentant, kan et flertal af medarbejderne indgå ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler. Alternativt kan ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler aftales mellem organisationerne.

 • Nr. 22 Aftale om barsel

  Barselsreglerne tilrettes den nye lovgivning om øremærket barsel. Dette betyder, at der er fire ugers barsel før og 10 ugers barsel efter fødslen. Fire uger er flyttet til forældreorlovsperioden.
  Orlov (tidligere forældreorlov) udvides yderligere med fire uger med fuld løn, så der i alt er 24 ugers orlov: 9 uger til den forælder, der holder barselsorlov, 10 uger til den anden forælder, og fem uger til deling.

 • Nr. 23 Aftale om implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

  Der er i denne aftale enighed om, at EU’s arbejdsvilkårsdirektivets ændringer implementeres i overenskomsten.

 • Nr. 24 Aftale om Kompetenceudviklingsfond - Efteruddannelse

  Kompetencefonden stiger i perioden med 165 kr. Parterne er enige om at allokerer en del af beløbet til lærlinge.

 • Nr. 25 Aftale om lønblad

  Parterne er enige om at optrykke et lønblad i overenskomsten. Det skal synliggøre de forskellige økonomiske elementer, der er i overenskomsten, f.eks. den særlig opsparing.

 • Nr. 26 Aftale om lærlinges lønskema

  Der har været rejst en del sager om indplaceringen af lærlinges løn. Parterne har ikke været uenige om reglerne, men for at imødekomme usikkerheder, har vi prøvet at synliggøre enigheden ved at ændre i lærlingeskemaet.

 • Nr. 27 Aftale om Organisationsaftale om Aftale om natarbejde

  I erkendelse af, at bagerbranchen er præget af meget natarbejde, og at en ændret tilrettelæggelse af arbejdet kan kræve lidt indkøring, har parterne aftalt man i den 2-årige overenskomstperiode ikke bodspådrager arbejdsgiver for evt. manglende overholdelse af anbefalingerne. Ligeledes kan medarbejderen ikke sanktioneres.

 • Nr. 28 Aftale om Organisationsaftale om pensionssatser

  Aftalen beskriver en uenighed mellem parterne om forhøjelsen af arbejdsgiverbidraget på 2 %. Det handler specifikt om vilkårene for de medarbejdere, der er ansat før 1. marts 2012, og som har 13,5% i pension.

 • Nr.  29 Aftale om pensionssatser

  Pensionssatserne ændres, så arbejdsgiverbidraget hæves med 2%. På Håndsværksbageroverenskomsten har medarbejdere, der er ansat før 1. marts 2012 et pensionsbidrag på 13,5%. 9,00% betaler arbejdsgiver, og medarbejderen betaler 4,5%. Også for disse medarbejdere hæver arbejdsgiveren indbetalingen med 2 %.

 • Nr. 30 Aftale om redaktionelle ændringer

  Dette protokollat omhandler udelukkende redaktionelle ændringer i overenskomsten.

 • Nr. 31 Aftale om regulering af sygeløn

  I overenskomsten har man ikke fuld løn under sygdom, men i stedet en maks. sats. Disse satser reguleres med minimallønsstigningerne på 4,50 kr. i timen i 2023 og 4,50 kr. i timen i 2024.

 • Nr. 32 Aftale om arbejdstøj

  Tillægget f.eks. gives i forbindelse med egen vask af arbejdstøj, reguleres med 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.