Gennemgang af protokollater

Nedenfor kan du se en grundig gennemgang af de nye aftaler, der adskiller den nye produktionsoverenskomst fra den hidtil gældende. Hvis du vil læse hele oversigten over nye protokollater, kan du gøre det her:

Produktionsoverenskomsten OK23 Protokollat nr. 1 til 33

 • Nr. 1 Aftale om 3-måneders samtale

  Alle nyansatte på funktionsløn får mulighed for at holde en 3-måneders samtale, hvis man anmoder om det. Ligeledes kan arbejdsgiver anmode om en lignende samtale.

 • Nr. 2 Aftale om digitaliseret vagtplanlægning:

  På butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv har parterne aftalt, at de i den kommende periode vil indhente tilbud og udtømme mulighederne for et digitaliseret vagtplansystem. Hvis de undersøgelser munder ud i forbedringer, vil Dansk Erhverv og Fødevareforbundet NNF i efteråret 2024 drøfte resultaterne, så det kan få afsmittende virkning på vores overenskomst.

 • Nr. 3 Aftale om fravigelse af aftale om kompetenceudviklingsfond:

  Her er der tale om en fravigelse vedr. kompetencefonden. Fravigelsen går ud på, at man i overenskomstperioden fraviger ancienniteten på 6 måneder. Samme fravigelse havde man i perioden 2020 til 2023.

 • Nr.4 Aftale om fravigelse af ferieloven

  På virksomheder med en tillidsrepræsentant kan man aftale, at der kan varsles ferie, der endnu ikke er optjent. Der kan dog ikke varsles mere ferie, end det er muligt at optjene inden ferieårets udløb.

 • Nr. 5 Aftale om gravides natarbejde

  Parterne er enige om pr. 1. marts 2024 at følge anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, om gravides natarbejde. Det indebærer, at gravide maksimalt skal arbejde en nattevagt om ugen. Når butikken bliver bekendt med graviditeten, skal de senest 2 uger efter, til en uges udgang, omlægge medarbejderens vagtplan. Er det ikke muligt, har den gravide ret til fravær de øvrige nattevagter. Den gravide får betaling svarende til graviditetsorlov, hvilket er fuld løn.

 • Nr. 6 Aftale om lønblad

  Parterne er enige om at optrykke et lønblad i overenskomsten. Det skal synliggøre de forskellige økonomiske elementer, der er i overenskomsten, f.eks. fritvalgskontoen.

 • Nr. 7 Aftale om løndannelse

  Mindstelønsprincippet skal fungere. Derfor er dette protokollat en fælles forståelse af, at der kan/skal ske lokal lønforhandling. Ligeledes kan der, ved lokal enighed, laves kollektive lønforhandlinger. For at sikre, at medarbejderens lønforhandling er så konstruktiv som muligt, er parterne enige om, at tillidsrepræsentanten kan anmode butikken om informationer som f.eks. butikkens økonomisk situation, dens ordrebeholdning og dens fremtidsudsigter.

 • Nr. 8 Aftale om nye regler og rammer vedr. natarbejde

  Aftalen drejer sig om en fuld implementering af forholdene omkring natarbejde i overenskomsten. Udover aftalen for gravide, der er beskrevet i protokollat 5, indeholder aftalen regler og anbefalinger om natarbejde generelt. Har man natarbejde, f.eks. tre nætter i træk, anbefaler NFA, at arbejdsgiver tilbyder natarbejderen helbredskontrol årligt. Ligeledes er det obligatorisk for medarbejderen at gennemføre helbredskontrollen hvert andet år. NFA kommer kun med anbefalinger, men parterne formoder, at det bliver lovgivning, og derfor implementeres det i overenskomsterne allerede nu.

 • Nr. 9 Aftale om Organisationsaftale om uddannelsesrepræsentanter

  Ledelsen og tillidsrepræsentanten kan ved enighed udpege en uddannelsesrepræsentant i butikken. Uddannelsesrepræsentanten skal både kunne hjælpe medarbejderne med den uddannelse, der er mulighed for at tage via overenskomsten, samt skabe overblik over, hvor der evt. kan uddannes elever.

 • Nr. 10 Aftale om orientering af tillidsrepræsentantens vedr. dækningsområde

  Hvis en medarbejders ansættelsesforhold ændres, så medarbejderen ikke længere arbejder indenfor tillidsrepræsentantens dækningsområde, skal tillidsrepræsentanten have besked herom.

 • Nr. 11 Aftale om overenskomstens varighed

  Denne aftale står fast, at der er tale om en forlængelse af overenskomsten på 2 år.

 • Nr. 12 Aftale om pension

  Hvis en medarbejder fortsætter med at arbejde efter at have nået sin folkepensionsalder, kan medarbejderen vælge om pensionsbidraget skal udbetales som løn eller indbetales til pension. Foretager medarbejderen ikke et aktivt valg, indbetales pensionsbidraget til pensionsordningen.

 • Nr. 13 Aftale om redaktionel gennemgang af overenskomsten og trykning

  Ikke optrykt protokollat

 • Nr. 14 Aftale om redaktionelle ændringer

  Dette protokollat omhandler udelukkende redaktionelle ændringer i overenskomsten.

 • Nr. 15 Aftale om restopsparing af Fritvalgs Lønkonto

  For mange medarbejdere er Fritvalgs Lønkontoen blevet bygget op over tid og har nu en vis værdi. Der har ikke tidligere været en fast ”tømningsdag”, og kontoen blev kun opgjort, hvis medarbejderen bad om det, eller i forbindelse med fratrædelse. Fra maj 2024 bliver fritvalgs lønkontoen automatisk opgjort, og hvis der står penge, bliver disse udbetalt med førstkommende lønkørsel.

 • Nr. 16 Aftale om seniorordning (redaktionel ændring)

  Redaktionel ændring af ordet ”seniorordning”, der erstattes med ”seniorfrihed”.

 • Nr. 17 Aftale om tillidsrepræsentantens ret til frihed i forbindelse med indkaldelse til informationsmøder

  Tillidsrepræsentanten har ret til fri med løn, hvis de bliver indkaldt til at deltage i informationsmøder i forbindelse med aftaleresultat. Fødevareforbundet NNF dækker transportudgifter.

 • Nr. 18 Aftale om tilskud til dækning af medarbejderens løntab

  Ved de sidste par overenskomstfornyelser er det blevet aftalt, at medarbejdere, der tager uddannelse, får 100 % løntab fremfor 85%. Denne aftale er nu gjort permanent.

 • Nr. 19 Aftale om afdækning af mulighed for faglig opkvalificering

  Parterne har et fælles ønske om at få flere faglært i branchen. Protokollat beskriver et udvalgsarbejde, hvor man i samarbejde med det faglige udvalg, dels skal drøfte mulighederne for at opkvalificere ufaglærte til faglærte, og dels finde ud af, hvordan det kan tænkes ind i overenskomsterne.

 • Nr. 20 Aftale om aflønning af unge under 18 år

  Minimallønnen til unge under 18 å forhøjes med 2,60 kr. i timen 1. marts 2023 og igen 1. marts 2024.

 • Nr. 21 Aftale om anmærkning til voksenlærlinges løn

  I forlængelse af lovgivning om tilskud i forbindelse med ansættelse af voksenlærlinge, er det et krav, at butikken betaler voksenlærlingene efter lønsatsen for ufaglærte. Gør de ikke det, kan de ikke modtage tilskud.

 • Nr. 22 Aftale om barsel

  Barselsreglerne tilrettes den nye lovgivning om øremærket barsel. Dette betyder, at der er fire ugers barsel før og 10 ugers barsel efter fødslen. Fire uger er flyttet til forældreorlovsperioden.
  Orlov (tidligere forældreorlov) udvides yderligere med fire uger med fuld løn, så der i alt er 24 ugers orlov: 9 uger til den forælder, der holder barselsorlov, 10 uger til den anden forælder, og fem uger til deling.

 • Nr. 23 Aftale om Fritvalgs lønkonto

  Fritvalgs Lønkontoen stiger med 2 % fra 7% til 9% de 1. marts 2024

 • Nr. 24 Aftale om implementering af EU’s arbejdsvilkårsdirektiv

  Der er i denne aftale enighed om, at EU’s arbejdsvilkårsdirektivets ændringer implementeres i overenskomsten.

 • Nr. 25 Aftale om indfasning af Fritvalgs lønkonto

  Aftalen beskriver, hvordan nyindmeldte arbejdsgivere i Dansk Erhverv har mulighed for at indfase den Særlig Opsparing. Indfasningen kan udelukkende ske på de gamle procenter. I denne overenskomst er det 6 %. Ligeledes kan ny indmeldte virksomheder fradrage det på indmeldelsestidspunktet gældende bidrag til Særlige opsparing, dog skal understreges at virksomheden ikke har mulighed for at fradrage længere ned, end den enkelte medarbejder stadig opretholder den gældende minimallønssats. Indfasningen af de 6% skal ske over en 3-årig periode.
  Denne aftale var eksisterende i forvejen, forskellen er forhøjelsen på ”nye” 2 %

 • Nr. 26 Aftale om pensionssatser

  Pensionssatserne ændres, så arbejdsgiverbidraget pr. 1. juni 2023 hæves med 2%, og medarbejderens bidrag sænkes med 2 %. Arbejdsgiveren indbetaler således 10 % og medarbejderen 2 %

 • Nr. 27 Aftale om regulering af minimallønssatser

  Minimallønsstigningerne i overenskomsten stiger med 721,00 kr. om måneden pr. 1. marts 2023 og 721,00 kr. pr. måned 1. marts 2024.
  Lærlingesatserne stiger med 4,5% i 2023 og med 3,5% i 2024.

 • Nr. 28 Aftale om regulering af særlige tillæg

  Særlige tillæg forhøjes med 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.
  Særlige tillæg er beskrevet i § 5 som nattillæg, hverdagstillæg og søn- og helligdags tillæg. Ligeledes forhøjes § 9 (arbejdstøj til enkeltvikarer).

 • Nr.  29 Aftale om adgang til at indgå lokalaftaler

  På virksomheden uden en tillidsrepræsentant, kan et flertal af medarbejderne indgå ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler. Alternativt kan ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler aftales mellem organisationerne.

 • Nr. 30 Aftale om anciennitetstillæg

  Anciennitetstillægget stiger fra 0,45 kr. til 0,55 kr. pr. time.

 • Nr. 31 Aftale om lærlinges lønskema

  Der har været rejst en del sager om indplaceringen af lærlinges løn. Parterne har ikke været uenige om reglerne, men for at imødekomme usikkerheder, har vi prøvet at synliggøre enigheden ved at ændre i lærlingeskemaet.

 • Nr. 32 Aftale om styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle

  Antallet af organiserede medlemmer, der skal til for at vælge en tillidsrepræsentant sænkes fra fem til fire. De fire skal blive enige med butikken om, at vælge en tillidsrepræsentant. 
  Protokollatet slår fast, at valg af tillidsrepræsentant kan foregå i arbejdstiden, og parterne er enige om, at der ikke må lægges hindringer for organisering.
  Tillidsrepræsentanten får også mulighed for at hilse på nye medarbejdere.

 • Nr. 33 Aftale om udvalgsarbejde om fleksibel deltidsbeskæftigelse

  Parterne har i dette protokollat lavet en aftale om et udvalgsarbejde, der skal følge implementeringen af fleksibel deltid, som er en del af HK Handels forlig med Dansk Erhverv. Ligeledes vil man i perioden drøfte relevansen på Produktionsoverenskomsten. Samtidig har Fødevareforbundet taget forbehold for at kunne rejse sager, om de meget omtalte 0 timers kontrakter, hvis sådanne måtte komme.